Algemene Voorwaarden Floqz.nl

De volgende voorwaarden betreffen al het gebruik van de website Floqz.nl en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website, inclusief, maar niet beperkt tot, Floqz.nl forum software, support forums van Floqz.nl en de Floqz.nl hosting service(“Hosting”), (tezamen de Website). De website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door BooH Concepts B.V. (“BooH”). De Website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding, zonder wijziging van de voorwaarden hierin en alle andere huishoudelijke regels, beleid (inclusief, zonder beperking, het Floqz.nl privacybeleid en de community richtlijnen) en procedures die van tijd tot tijd op deze Site mag worden gepubliceerd door BooH Concepts B.V. (gezamenlijk de “overeenkomst”).

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat de Website opgaat of gebruikt. Door toegang of het gebruik van enig deel van de website, ga je akkoord en bent u gebonden aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet met alle voorwaarden en voorwaarden van deze overeenkomst instemt, heeft u geen toegang tot de Website en bijbehorende diensten.

1. Uw Floqz.nl-account

Als u een account op de Website aanmaakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op het account plaatsvinden. Elk onrechtmatig gebruik van uw account of enige andere inbreuken op de beveiliging, moet u onmiddellijk melden aan BooH. BooH Concepts B.V. is niet aansprakelijk voor alle handelingen of nalatigheden door u, met inbegrip van enige schade van welke aard ook opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden.

2. Verantwoordelijkheid van contribuanten

Als u materiaal op de Website post, links post op de Website, of op een andere manier materiaal op de website beschikbaar maakt (of dat toestaat aan een derde partij) (een dergelijk materiaal, “Content”), bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en eventuele schade die voortvloeit, uit die content. Dat is het geval, ongeacht of de inhoud in kwestie tekst, afbeeldingen, een audio-bestand,of computersoftware vormt. Door content beschikbaar te maken, verklaart en garandeert u dat:

  • het downloaden, kopiëren en gebruik van de content geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk of handelsgeheim, van een derde partij;
  • als uw werkgever rechten op intellectueel eigendom op content die u maakt heeft, (i) bent u ofwel gemachtigd of heeft toestemming van uw werkgever om content te plaatsen of beschikbaar stellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot software, (ii) ofwel heeft u van uw werkgever een ontheffing heeft voor het plaatsen van content;
  • u volledig heeft voldaan aan derde licenties met betrekking tot de content, en al het nodige heeft gedaan om te voldoen aan de voor eindgebruikers vereiste voorwaarden;
  • de content geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud bevat of installeert;
  • de content geen spam is, niet machine - of willekeurig gegenereerd is, en geen onethisch of ongewenste commerciële inhoud bedoeld om verkeer naar sites van derden of vergroting van de zoekmachinerankings van sites van derden bevat, of om onwettige handelingen (zoals phishing) of ontvangers over de bron van het materiaal (zoals spoofing) misleidt;
  • de inhoud niet pornografisch is, geen bedreigingen bevat of aanzet tot geweld, en de privacy of publicatierechten van een derde partij niet schendt;
  • uw content niet wordt geadverteerd via ongewenste elektronische berichten, zoals spam links over nieuwsgroepen, e-maillijsten, blogs en websites, en dergelijke ongevraagd promotie-methoden;
  • uw inhoud niet op een wijze is beschreven waardoor lezers worden misleid door hen te laten geloven dat u een andere persoon of het bedrijf bent; u heeft, in het geval van content met computercode, deze nauwkeurig gecategoriseerd en/of het type, de aard, de toepassingen en de effecten van de materialen beschreven, of bent gevraagd dit te doen door BooH Concepts B.V. of anderszins.

3. User Content License

Bijdragen van de gebruiker zijn gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Zonder beperking van welke verklaringen of garanties dan ook, heeft BooH Concepts B.V. het recht (maar niet de verplichting) om, naar het goeddunken van BooH Concepts B.V. (i) content te weigeren of verwijderen die, in BooH Concepts B.V. redelijke mening, het BooH-beleid schendt of op welke manier dan ook schadelijk of aanstootgevend is, of (ii) een individu of entiteit om welke reden dan ook toegang te weigeren tot en gebruik van de Website, inclusief het opzeggen van lidmaatschap, naar eigen goeddunken van BooH Concepts B.V… BooH Concepts B.V. zal niet verplicht zijn om reeds betaalde bedragen terug te betalen.

4. Content op andere websites

We hebben niet beoordeeld en kunnen niet beoordelen, al het materiaal, met inbegrip van computerprogrammatuur, ter beschikking gesteld via de websites en webpagina’s die naar Floqz.nl linken en waaraan Floqz.nl gelinkt is. BooH Concepts B.V. heeft geen enkele controle over deze niet-Floqz.nl websites en webpagina’s, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door koppeling naar een niet-Floqz.nl website of webpagina, vertegenwoordigt BooH Concepts B.V. niet of impliceert BooH Concepts B.V. niet dat zij deze website of een webpage onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. BooH Concepts B.V. wijst elke verantwoordelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van niet-Floqz.nl websites en webpagina’s af.

5. Copyright schending en DMCA-beleid

Zoals BooH Concepts B.V. anderen vraagt om haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert zij ook het de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u gelooft dat content op of gekoppeld aan Floqz.nl uw auteursrecht schendt, en als deze website zich in de VS bevindt, wordt u aangemoedigd om BooH Concepts B.V. op de hoogte te stellen, overeenkomstig de BooH Concepts B.V.’ Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) beleid. BooH Concepts B.V. zal reageren op alle dergelijke kennisgevingen, inclusief als nodig of gepast door het verwijderen van de inbreukmakende materiaal of het uitschakelen van alle links naar de inbreukmakende materiaal. BooH Concepts B.V. kan een bezoeker toegang tot en gebruik van de Website ontzeggen als, onder de juiste omstandigheden, de bezoeker herhaaldelijk auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van BooH Concepts B.V. of anderen schendt. In het geval van dergelijke ontzegging zal BooH Concepts B.V. niet verplicht zijn om alle reeds aan BooH Concepts B.V. betaalde bedragen te restitueren.

6. Intellectueel eigendom

Deze overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van BooH Concepts over naar u en derden. Alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijft bij en van BooH Concepts B.V… BooH Concepts B.V., Floqz.nl, het Floqz.nl-logo, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s gebruikt in het kader van Floqz.nl, of de Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van BooH Concepts B.V. of de licentiegevers van BooH Concepts B.V.

7. Toekenning

BooH Concepts B.V. behoudt zich het recht op links als 'Powered by Floqz.nl’, thema auteur, en toekenning van het lettertype in de voettekst of werkbalk van uw content voor. Credits van de voettekst en de werkbalk van Floqz.nl kunnen niet worden verwijderd.

8.Wijzigingen

BooH Concepts B.V. behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze overeenkomst, te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst periodiek op veranderingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de Website na het bekendmaken van wijzigingen aan deze overeenkomst betekent aanvaarding van deze wijzigingen. BooH Concepts B.V. kan ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies via de Website (inclusief, de introductie van nieuwe tools en middelen) aanbieden. Deze nieuwe functies en/of diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

9. Beëindiging

BooH Concepts B.V. kan uw toegang tot alle of een deel van de Website op elk gewenst moment, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, onmiddellijk beëindigen. Als u deze overeenkomst of uw Floqz.nl-account (als je die hebt) wenst te beëindigen, kan u gewoon stoppen met het gebruik van de Website. Alle bepalingen van deze overeenkomst die door hun aard bij beëindiging overeind dienen te blijven, moeten overeind blijven na de beëindiging, met inbegrip van, zonder beperking van, eigendomsbepalingen, garantie disclaimers, schadeloosstellingen en beperkingen van de aansprakelijkheid.

10. Niet-aansprakelijkheidsverklaring

De Website wordt geleverd “zoals hij is". BooH Concepts B.V. en zijn leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid af. Noch BooH Concepts B.V., noch haar leveranciers en licentiegevers, geven de garantie dat de Website foutloos zijn zal of dat de toegang daarvan continue of ononderbroken zullen. U begrijpt dat het downloaden, of anderszins verkrijgen van inhoud of diensten via de Website op uw eigen goeddunken en op eigen risico is.

11. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal BooH Concepts B.V., haar leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk zijn ten aanzien van enig onderwerp van deze overeenkomst onder een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of daaruit voortvloeiende schade; (ii) de kosten van aankoop voor vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van gebruik, verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen betaald door u aan BooH Concepts B.V. onder deze overeenkomst gedurende het tijdvak van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van actie. BooH Concepts B.V. zal geen enkele aansprakelijkheid hebben voor eventuele mislukking of de vertraging te wijten aan zaken buiten de redelijke controle. Hetvoorgaande is niet van toepassing voor zover toegestaan door toepasselijk recht.

12. Algemene vertegenwoordiging en garantie

U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Website in strikte overeenstemming is met BooH Concepts B.V.’ Privacy Policy en de community richtlijnen, met deze overeenkomst en alle toepasselijke wetten en voorschriften (inclusief zonder beperking alle lokale wet- of regelgeving in uw land, staat, stad of andere gouvernementele gebied, met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud, en alle toepasselijke wetten betreffende de transmissie van technische gegevens geëxporteerd vanuit het land waarin deze website zich bevindt of de land waarin u woont) en (ii) uw gebruik van de Website het dienstmerk van de intellectuele eigendomsrechten van derden niet zal schenden.

13. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord BooH Concepts B.V., haar contractanten, en haar licentiegevers, en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten van en tegen alle claims en kosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze overeenkomst te vrijwaren van aansprakelijkheid.

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen BooH Concepts B.V.en u betreffende het onderwerp hiervan, en ze kunnen alleen worden gewijzigd door een schriftelijke amendement dat is ondertekend door een bevoegde directeur van BooH Concepts B.V., of door de terbeschikkingstelling door BooH Concepts B.V. van een herziene versie.

Dit document is CC-BY-SA. 6 juli 2017 het laatst is bijgewerkt.

Originally adapted from the WordPress Terms of Service.